hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Phát triển bền vững

ASC

Việt Long Sài Gòn triển khai áp dụng ASC (Aquaculture Stewardship Council) vào các hệ thống tiêu chuẩn, tập trung vào những nội dung sau:

 • Quản lý môi trường và đa dạng sinh học, (environment management and biodiversity) sử dụng có trách nhiệm về tài nguyên nước, thải nước và các chất thải khác ra môi trường.
 • Quan hệ cộng đồng: việc phát triển hệ thống sản xuất gắn liền với phát triển kinh tế địa phương, xây dựng cầu nối giữa vùng nuôi và với cộng đồng xung quanh nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, ưu tiên tuyển dụng địa phương; giải quyết triệt để các vấn đề tranh chấp, chia sẻ các nguồn tài nguyên chung.