hình trái hinh phai
Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn
 • slide 7
 • Slide 8
 • slide 5
 • slide 14
 • slide 13
 • slide 6
 • Slide 11
 • Slide 2
 • Slide 12
 • Slide 1
 • Slide 3
 • slide 4
 • Slide 9
 • Slide 10

Thông báo cổ đông

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

22/06/2015

Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Việt Long Sài Gòn ngày 22/04/2015 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Việt Long Sài Gòn

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014

22/06/2015

Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn ngày 22/04/2015 về việc thông qua phương án phân phối lợ nhuận và chia cổ tức năm 2014.

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần

22/06/2015

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công Ty CP Việt Long Sài Gòn ngày 22/04/2015 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Việt Long Sài Gòn

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

11/04/2014

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn cụ thể như sau:

1 2